Naturreservat

Hela Lönnskogbygden karaktäriseras av den vackra naturen med sjöar, höjder, skogsmark och myrar. Därför är det inte konstigt att både flora och fauna är rik och varierad och att ett antal naturreservat är inrättade. Följ länkarna och läs om vad du kan se fram emot när du drar på kängorna.

Ulvfjället
Naturskogsartad skogsmiljö där vissa delar under lång tid stått opåverkade av människan.

Segolstorpshöjden
Naturaturskogav barr med inslag av lövskog och en naturskogstypisk flora och fauna med inslag av sällsynta och hotade arter.

Lilla Örtjärnskogen
Området har ett stort botaniskt värde med många hotade och rödlistade arter av bl a mossor, lavar som kräver naturskogar med gott om död ved. Vill du studera hackspettar är det hit du ska ta dig.

Bjursjöhöjden
Naturskog med många arter i ett spännande sprickdalsområde.

Gillertjärn och Svarttjärnshöjden
Dessa reservat ligger kanske utanför den egentliga Lönnskogbygden, på gränsen mot Finnerud, men är bara en knapp kvarts bilresa från Elovsbyns Lägergård.

Gillertjärn är rik på idegran och en rad ovanliga blomväxter. Är principiellt intressant eftersom det ligger vid norra kanten av idegranens utbredningsområde i Sverige.

Svarttjärnshöjden innehåller naturskog och sällsynta mossor, lavar och svampar.

Glaskogen
Lönnskogbygden gränsar i norr, vid byn Råtakan, till Glaskogens naturreservat.